Nawigacja

RODO Klauzula Informacyjna Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 Skład Rady Rodziców Godziny pracy nauczycieli Zadania domowe Grypa A/H1N1 Prezentacja Dni wolne w roku szk. 2018/2019

Dla rodziców

RODO Klauzula Informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DOBIESZCZYŹNIE

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Dobieszczyźnie jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie:

 adres: Dobieszczyzna 32

telefon: 62 740 21 07

mail: spdobieszczyzna@poczta.onet.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

mail: aga.skiba83@gmail.com

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

 1. wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 2. realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
  w Dobieszczyźnie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej, profilu szkoły na Facebooku, kanale You Tube szkoły - informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W związku z nauką w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie, Szkoła może przetwarzać
w szczególności następujące dane uczniów:

Lp.

Kategorie danych

Podstawa prawna

1.

dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm

2.

Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych)

3.

dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

4.

informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę

5.

Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia

6.

Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju

7.

Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

8.

Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń

Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia

 

PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO). W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem (art. 17 RODO).

INNE PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Państwu również prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO), a także prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO).

PRAWO DO SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-7 ucznia jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie.

Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane ani dane uczniów Szkoły nie będą przekazywane do państw trzecich ani instytucji międzynarodowych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYCJI

Państwa dane ani dane uczniów Szkoły nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
  Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
  Dobieszczyzna 32, 63-210 Żerków
 • 62 7402701

Galeria zdjęć