Nawigacja

Regulaminy wycieczek szkolnych Regulamin świetlicy Regulamin zachowania na przerwach

Regulaminy

Regulaminy wycieczek szkolnych

REGULAMIN   WYCIECZKI   SZKOLNEJ  DLA  KLAS  I - III

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów; godnie reprezentować szkołę, swoim zachowaniem nie przynosić wstydu rodzicom i opiekunom, wyróżniać się wysoką kulturą, być koleżeńskim i uprzejmym.

2. Uczestnika obowiązuje odpowiedni na wycieczkę strój uwzględniający warunki pogodowe.

3. Podczas jazdy autokarem nie wolno:

a) chodzić wewnątrz autokaru

b) zanieczyszczać pojazdu, wyrzucać czegokolwiek przez okno

c) wstawać z siedzeń, klękać na siedzeniach

4. Podczas postoju autokaru nie wolno:

a) wychodzić na szosę

b) zaśmiecać miejsca pobytu

5. W miejscu noclegowym i żywieniowym uczestnik przestrzega obowiązujących tam regulaminów.

6. Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie oddalać się od grupy!

7. O zaistniałych niedogodnościach lub złym samopoczuciu należy natychmiast powiadomić opiekuna.

8. Na wycieczkę zabieramy tylko rzeczy niezbędne – rzeczy cenne (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny itp.) uczestnik bierze na własną odpowiedzialność.

     

           

 

Regulamin wycieczek klas IV-VI

1.Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

2.Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu.

3.Jako środki transportu dopuszcza się :

   a) wynajęty autokar,

   b) pociąg,

   c) środki komunikacji miejskiej i międzymiastowej.

4.Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji :

a) wycieczka autokarowa – Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autobusu. Przed odjazdem należy sprawdzić listę obecności. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach. Przy wysiadaniu z autokaru – pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę aby nie przebiegała przez jezdnię. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy. Kierownik wysiada ostatni – sprawdza autokar. Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę i sprawdzić listę obecności.

b) jazda pociągiem (poniższe zasady dotyczą również jazdy autobusem miejskim i tramwajem) – W porozumieniu z kierownikiem pociągu należy zabezpieczyć drzwi w wagonie w którym jadą dzieci. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy – należy dokonać wcześniej i ustalić zasady. W każdym przedziale powinna znajdować się dorosła osoba. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności. Jeden z opiekunów wsiada ostatni. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować porządek i czystość. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna – pierwszy wysiada opiekun i na peronie ustawia grupę. Kierownik wysiada – sprawdza przedziały. Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności.

5.Udział uczniów w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki.

6.Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o :

7.Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.

8.Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

9.Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły.

10.Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły posiadających odpowiednie kwalifikacje.

11.Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel.

12.Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem szkoły.

13.Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki wypełnia dokumentację.

14.Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u wicedyrektora w celu zatwierdzenia.

15.Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego.

Opieka w czasie imprez i wycieczek

1.Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.

 

2.Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

3.Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach :

a) pieszych poza teren szkoły w tej samej miejscowości, tzw. wyjścia z klasą obowiązuje jeden opiekun na 30 osób,

b) turystyczno – krajoznawczych (wycieczki rowerowe, rajdy górskie, spływy kajakowe) jeden opiekun na 10 osób,

c) przy użyciu środków lokomocji miejskiej i międzymiastowej jeden na 15 osób,

d) autokarowych jeden na 15 osób,

e) autokarowych w jednym konkretnym celu (kino, teatr, wystawa) jeden na 25 osób,

f) środkami PKP jeden opiekun w każdym przedziale (np. 1 na 7 osób w drugiej klasie),

g) górskie powyżej 1000m n.p.m. jeden na 10 osób,

h) jeżeli w grupie są uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinien być zapewniony dodatkowy opiekun zajmujący się maksymalnie pięcioma uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności.

4.Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów.

5.Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

6.W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

Obowiązki kadry i uczestników wycieczki

1.Do obowiązków kierownika wycieczki należy :

a) przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki, 

b) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

c) tworząc program wycieczki (imprezy) należy pamiętać :

powinien zawierać opis celów edukacyjnych wycieczki i harmonogram zajęć,

powinien być dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych i zdrowotnych uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku fizycznego muszą uwzględniać kondycje uczestników),

powinien obejmować cały czas pobytu na wycieczce,

planować aktywny udział wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, porządkowych, w prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy w miejscu pobytu,

d) wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest przewidywany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów,

e) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców,

f) regulamin wycieczki (imprezy) powinien zawierać następujące elementy :

nazwa imprezy,

organizator (adres, kontakt imienny),

termin,

trasa (wycieczka kilkudniowa z rozbiciem na poszczególne dni),

odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać), co w ramach odpłatności uczestnik będzie miał zagwarantowane,

wymagania zdrowotne,

wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru,

zasady obowiązujące na wycieczce (podczas imprezy),

g) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

h) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania,

i) jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach,

j) określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

k) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy,

l) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

m) na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autokarową powyżej 100 km kierownik wycieczki może zgłosić na policję prośbę o kontrolę pojazdu,

n) podział zadań dla uczestników,

o) posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu i numerem PESEL,

p) udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia oraz powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły,

q) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

r) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu.

2.Do obowiązków opiekuna wycieczki należy :

a) sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

b) opieka nad powierzonymi mu uczniami,

c) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

d) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa,

e) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,

f) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,

g) sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne.

3.Uczestnik wycieczki jest zobowiązany :

a) przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 20 min. przed wyjazdem, 

b) swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki,

c) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

d) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

e) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

f) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

g) nie zaśmiecać pojazdu,

h) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

i) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

j) dbać o higienę i schludny wygląd,

k) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

l) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,

m) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.

   

 

REGULAMIN POZASZKOLNYCH FORM WYPOCZYNKU

 

I.  Inne formy wypoczynku.

1. Pozaszkolne formy wypoczynku to biwaki, zajęcia warsztatowe, kolonie, obozy oraz inne wyjazdy mające na celu wypoczynek i edukację.

II. Cele działalności szkoły w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 1. Celem organizowanych przez szkołę wyjazdów oraz innej działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki jest przede wszystkim:
  1. Poznawanie kraju, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, poznawanie kultury i języka innych państw.
  2. Zapewnienia warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów w tym poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego.
  3. Wspomaganie rodziny i realizacji zadań szkoły w procesie wychowania.
  4. Upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego, zabytków kultury i historii, bezpieczeństwa i higieny w różnych sytuacjach oraz szacunku dla tradycji regionalnych i narodowych.
  5. Podnoszenie sprawności fizycznej.
  6. Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia.
  7. Kształcenie umiejętności planowania i organizowania czasu wolnego.
  8. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii.

III. Organizacja wyjazdów.

 1. Organizacja różnych form w zakresie krajoznawstwa i turystyki może odbywać się w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Obozy wędrowne organizuje się jedynie po trasach przygotowanych przez podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.
 3. Organizacja i program wycieczek oraz różnych form krajoznawstwa i turystyki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 4. Obowiązkiem kierownika  jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów w zakresie przewidzianym dla danej formy wypoczynku.
 5. W wyjazdach nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 6. Uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział w wyjazdach jedynie w sytuacji, kiedy nie ma odpowiednich przeciwwskazań zdrowotnych oraz pod warunkiem zaspokojenia przez organizatora specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju niesprawności.

IV. Obowiązki organizatora.

 1. Podstawowym obowiązkiem organizatora  jest zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestników poprzez zapewnienie zarówno odpowiednich warunków organizacyjnych, jak i programowych.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Opieka ich ma charakter ciągły.
 3. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.
 4. Przy wyjściu /wyjeździe/ poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.
 5. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Miejscem zbiórki uczniów, w którym rozpoczyna i kończy się wyjazd jest określone miejsce wyznaczone przez opiekuna.
 7. Udział uczniów w wycieczce wymaga każdorazowo zgody ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Organizator oraz opiekunowie obowiązani są sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 9. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 10. W razie wypadku uczestników  stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 11. Uczestnicy powinni być obowiązkowo objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

V. Kierownik  i jego obowiązki.

1. Kierownikiem różnych form krajoznawstwa i turystyki organizowanych przez szkołę może być nauczyciel posiadający uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje odpowiednie do realizacji danej formy krajoznawstwa i turystyki

2. Do podstawowych obowiązków kierownika należy:

 1. opracowanie harmonogramu i programu wycieczki, imprezy,
 2. opracowanie regulaminu zachowania i zapoznanie z nim uczestników,
 3. zapewnienie pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
 4. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania, 
 5. określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom,
 6. zaopatrzenie i nadzór nad sprzętem, apteczką pierwszej pomocy,
 7. organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,
 8. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizacje wycieczki lub imprezy,
 9. dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego po zakończeniu wycieczki lub imprezy. 

VI. Opiekunowie i ich obowiązki.

1. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

 1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
 2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, w tym nad przestrzeganiem bezpieczeństwa,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
 5. VII. Obowiązki uczestnika.

1. Do podstawowych obowiązków uczestnika należy:

 1. przestrzegać regulaminu i stosować się do poleceń wychowawców,
 2. posiadanie dokumentu tożsamości  w postaci legitymacji szkolnej i paszportu lub dowodu osobistego,
 3. uczestniczyć we wszystkich zajęciach  programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez instruktora, wychowawcę,  pielęgniark  ę lub lekarza,
 4. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie  w nich uczestniczyć,
 5. punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach,
 6. nie opuszczać terenu ośrodka  bez wiedzy i zgody wychowawcy,
 7. dbać o czystość, porządek  oraz powierzone mienie w czasie pobytu,
 8. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób,
 9. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa  m.in. dotyczących  kąpieli  i ruchu drogowego,
 10. informować kadrę obozową o każdej  chorobie lub złym samopoczuciu,
 11. uczestnik lub jego rodzice albo opiekunowi prawni ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone  przez niego podczas podróży lub pobytu,
 12. przestrzegania ciszy nocnej ustalonej przez organizatora.

VIII. Wspólne organizowanie przez szkoły innych form wypoczynku.

 1. Organizowane wspólnie dla dzieci z całej gminy inne formy wypoczynku  mają na celu:
  1. docenianie i nagradzanie efektów starań włożonych w osiąganie najlepszych wyników w nauce i zachowaniu oraz pracy dla społeczności.
  2. promowanie przykładów zaangażowania  i wysiłku włożonego w osiąganie dobrych wyników.
  3. motywowanie do zaangażowania w osiąganie dobrych wyników w nauce i zachowaniu oraz pracy dla społeczności.
 2. Ilość uczniów uczestniczących w wyjeździe z każdej ze szkół, wyliczana jest proporcjonalnie według stosunku ilości uczniów w danej szkole do liczby uczniów ogółem we wszystkich publicznych placówkach prowadzonych przez gminę Żerków, wyrażonego wskaźnikiem procentowym na podstawie liczby uczniów w danym roku szkolnym. Wyniki obliczeń zaokrągla się do pełnych wartości ( w górę lub w dół ), tak by  100% dawało zaplanowaną liczbę uczestników wyjazdu.
 3. Kwalifikacji uczestników dokonuje dyrektor szkoły uwzględniając opinię Rady Pedagogicznej.
 4. Główne kryteria kwalifikacji uczniów:
  1. Osiągnięcie przez ucznia wyróżniających i/lub najlepszych wyników w nauce i zachowaniu w danym roku lub etapie edukacyjnym,
  2. Osiągnięcie przez ucznia znaczących sukcesów w olimpiadach i konkursach w danym roku lub etapie edukacyjnym,
  3. Osiągnięcie przez ucznia największego przyrostu wyniku w nauce w danym roku  lub etapie edukacyjnym, mimo że uczeń nie uzyskał najlepszych ocen w danej grupie rówieśniczej; chodzi o promowanie wysiłku w osiąganie wyniku przeciętnego w klasie, ale okupionego wytrwałością, staraniem i pracą ucznia.

IX.  Postanowienia końcowe.

 1. Kierownik wycieczki lub innej formy wypoczynku może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
 2. W razie wypadku uczestników stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 3. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 4. W przypadku poważnego naruszenia przez ucznia regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
 5. Za szkody wyrządzone w czasie wycieczki przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice ( prawni opiekunowie ).
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkoła i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DYREKTOR

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
  Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
  Dobieszczyzna 32, 63-210 Żerków
 • 62 7402701

Galeria zdjęć